Publikacje

  Adwokat Mikołaj Barczak jest autorem licznych artykułów, które zostały opublikowane w prasie fachowej.

  Do najważniejszych publikacji należy zaliczyć następujące:

  "Radca prawny":

     - "Pełnomocnik do doręczeń ustanowiony na podstawie art. 299 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi", 2006/6/100

     - "Glosa do postanowienia NSA z 10.03.2009r, II OSK 312/09", 2009/4/70

  "Samorząd Terytorialny":

     - "Glosa do postanowienia WSA w Warszawie z 09.08.2005r, III SAB/Wa 24/05", 2008/12/71

  "Prawo i podatki Unii Europejskiej":

     - "Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych", 2008/6/22

  "Prawo spółek":

     - "Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 k.c.", 2010/2/37

     - "Implementacja Dyrektywy 2006/68/WE do kodeksu spółek handlowych", 2008/10/2

     - "Wpłata na certyfikaty inwestycyjne za pomocą udziałów w spółce z o.o.", 2006/10/10

     - "Powództwo wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o. (art. 295 k.s.h.)", 2006/7-8/17

     - "Wybrane aspekty wyłączenia wspólnika w spółce z o.o.", 2006/6/42

  "Gazeta prawna":

     - "Nowelizacja k.s.h. do poprawki", 06 lutego 2007r, nr 26 (1896)

  "Rzeczpospolita":

     - "Złote weto z luką" – 07 grudnia 2005r, s. C. 4

     - "Termin wybierze inspektor" – 15 lipca 2005r, C 4

     - "Wpis to decyzja administracyjna" – 31 marca 2005r, C 4